Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Gemeenteavond 26 november Gemeenteavond 26 november

Zo’n zestig gemeenteleden zijn aanwezig op de gemeenteavond.
Consulent en interim-voorzitter van de kerkenraad Carel van der Meij opent met het lezen uit 2 Korinthe en gaat voor in gebed. Vervolgens legt hij het programma van de avond uit.

Het is alweer even geleden dat we een gemeenteavond hebben gehad over de plannen rond de gebouwen. Vervolgens was het een jaar lang ‘wachten’ op de gemeente Westland. Wat gebeurt er dan in de tussentijd? Mensen gaan vragen stellen of we nog wel op de goede weg zijn. Daarom willen we gelegenheid geven om in groepjes te praten over kansen en zorgen. Maar in overleg met de aanwezigen in de zaal bespreken we eerst de huidige stand van zaken rond de gebouwen. Dit doet Hans E., voorzitter van het college van kerkrentmeesters.
 
Voortgang verkoop Voorhoflocatie
Het is nu de tijd voor de afronding van de onderhandelingen. Gemeente Westland neemt  15 december een besluit over de verkoop van De Voorhof tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daarna kan verkoop doorgaan. De woning aan de Fazantlaan kan met bestemming ‘woning’ door de kerk worden verkocht. De pastorie aan de Endeldijk is al verkocht. Alles bij elkaar genomen is er voldoende financiële dekking voor het uitvoeren van de renovatie- en verbouwplannen.
 
Werkgroep vernieuwing
Diverse werkgroepen zijn samengevoegd en vormen nu samen één werkgroep vernieuwing. De werkgroep is druk bezig met het voorbereiden en uitwerken van plannen voor de Rehobothlocatie op het gebied van bouwtechnische tekeningen en berekeningen, technische beschrijving, bestek voor aanbesteding, onderzoek naar inrichting, stoelen, liturgisch centrum en orgelkeuze.
Er zijn nu al werkzaamheden geweest rond Endeldijk 7 (asbestsanering), sanering olietank en bodemverontreiniging, parketvloer en verwarmingssysteem.
Bovendien lopen er diverse onderzoeken bijvoorbeeld naar zonnepanelen.
Als alles volgens plan verloopt kan er in januari 2016 een begin worden gemaakt met de aanbesteding en kan in april 2016 gestart worden met de renovatiewerkzaamheden. Het gaat om een hele lijst van werkzaamheden.
Van deze onderhouds- en restauratieplannen komt een populaire versie, voorzien van tekeningen. Deze worden toegelicht op een speciale inloopavond.
 
Er is heel veel werk verzet door het college van kerkrentmeesters en de werkgroepen.
Vragen uit de zaal:
 • Komt het wel zover met de plannen?
 • Wordt de vloer helemaal vlak? Komt er geen verhoging? Is er een podium?
  Antwoord: er komen losse podiumdelen, waardoor de voorganger overal in de kerkzaal te zien is.
 • Is de prijs voor de Fazantlaan wel reëel? Het wordt nu verhuurd. Gaan de huurders eruit?
  Antwoord: de waarde van de woning is getaxeerd. De huidige huurders hebben eerste recht op koop. Het college is in gesprek met de huurders om er in goed overleg uit te komen. Zij willen wel meewerken. Gemeente Westland werkt ook mee.
 • Worden de lichtbakken niet vervangen?
  Antwoord: er komt een optie voor Led TL-balken.
 • Is de kerk ook rolstoel-toegankelijk?
  Antwoord: boven niet, beneden wel.
 • Gaan alle houten banken weg?
  Antwoord: Ja, er komen verplaatsbare stoelen. Wellicht blijven om nostalgische redenen nog een paar oude banken laten staan.
 • Kan het geld niet beter besteed worden aan het aantrekken van een predikant?
  Antwoord: Bij de fusie was er 1,2 fte predikant. Nu zouden we nog niet eens 0,33 fte predikant betalen, naast 0,5 fte kerkelijk werker. Wel wordt er in 2016 acht uur per week  aan een jeugdwerker besteed. Er wordt op andere manieren gezorgd voor continuïteit in eredienst en vieringen.
  Uit de opbrengst van het verkopen van De Voorhof kun je geen predikant betalen. Dat kan alleen met levend geld. Geld op de bank is geen levend geld. En van de levende inkomsten (collectes, vrijwillige bijdragen, giften en bazaarinkomsten, e.d.) kunnen we op dit moment en de eerstkomende jaren geen predikant beroepen.
 • We kiezen nu voor een jeugdwerker, terwijl er ook in heel het Westland plannen zijn om aan jeugdwerk te doen.
  Antwoord: Dit initiatief is vooral bedoeld als ideeënbank. Niet om als een zelfstandige kerk op te richten. Het doel is om aan te haken bij huidige kerk. Aad van den Bos (voorzitter jeugdplatform)  vindt het een goed initiatief en kan zeker ideeën gebruiken.
 • Is bij de orgelkeuze onze organist Alexander Prins wel betrokken?
  Antwoord: Jazeker.
 • Zijn de plannen wel realiseerbaar? Gezien de terugloop, hoge leeftijd, weinig dopelingen.
  Antwoord: in de meerjarenbegroting is met een teruggang al rekening gehouden. Juist investeren in een zalencentrum kan meer geld opbrengen, ook voor de instandhouding van de kerk.
 • Is er beleid voor het verhuren van de kerkzaal?
  Antwoord: huren is mogelijk, mits niet strijdig met onze kerkelijke principes, denk aan koren, orkesten, e.d.
Tafelgesprekken
In groepjes wordt over de plannen nagepraat. Zijn er zorgen of hebben we juist kansen?
Uit de diverse gesprekken kan geconcludeerd worden dat de terugloop van het ledenaantal en het afnemen van inkomsten uit kerkelijke bijdragen zeker zorgelijk is, en moeilijk om als kleiner wordende gemeente vol te houden. Maar we moeten de kansen voorrang geven boven de zorgen. Er liggen mooie plannen voor vernieuwing en renovatie. Het is een uitdaging om te blijven denken in mogelijkheden en oplossingen. Wij moeten als Protestantse gemeente Honselersdijk een positieve uitstraling hebben, de moeilijkheden omzetten in mogelijkheden, dan hebben wij het mooiste centrum van Westland!
Waar kerkgemeenschappen het lef hebben om iets nieuw op te bouwen, werkt dit aanstekelijk voor anderen. Je zet je zelf als kerk meer op de kaart. We moeten uit onze schulp kruipen.

Jeugdplatform
Aad van den B. neemt als voorzitter van het Jeugdplatform het woord. Er zijn zeven jeugdplatformleden, die een visie en missie hebben ontwikkeld en van start zijn gegaan. Onder het jeugdplatform vallen de volgende activiteiten: clubwerk, kampwerk, kindernevendienst, jongeren groeigroep, kinderoppas, klas in de kerk, kerstmusical/kinderkerstviering en van Palmtak naar Pasen. Catechese wordt weer opnieuw opgestart. Het gaat op papier nu om zo’n 40 leidinggevenden.
Het jeugdplatform is bij andere gemeentes gaan buurten en daar is o.a. de wens uitgekomen om een jeugdwerker aan te stellen. Dit wordt nu gerealiseerd. Als alles meezit kan per 1 januari 2016 een jeugdwerker worden aangesteld voor de periode van 1 jaar (8 uur per week). Het gaat vooral om het samenwerken met het jeugdplatform (ideeën en visie uitwerken) en toerusting voor vrijwilligers + jeugdplatform.
Daarnaast zijn er twee jeugdwerkadviseurs van JOP (Jeugdwerkorganisatie Protestantse Kerk) ingeschakeld om drie avonden te houden voor alle jeugdleiding om de essentie van het jeugdwerk binnen onze gemeente te bespreken.
Waar het jeugdwerk mee bezig is zal de komende maanden worden gecommuniceerd in KerkKompas, waarbij antwoord wordt gegeven op vragen zoals: wat gebeurt er eigenlijk op de club?
 
Begroting kerk
Hans E. licht de begroting toe aan de hand van het document dat wordt uitgedeeld.
Een exemplaar hiervan is nog steeds bij de scriba op te vragen.
Enkele punten hieruit:
In 2016 willen we weer een kerkenveiling of bazaar organiseren. Als we niets doen dan hebben we niets. Vanuit de zaal komt de oproep om iedere maand een bingo te verzorgen.
Ook doet Hans een oproep voor de mogelijkheid om volledige belastingaftrek te regelen door een periodieke gift te doen. Folders hiervoor zijn verkrijgbaar bij de kerkrentmeesters.
Ondanks alles is er toch een negatief resultaat in 2015. Ook voor 2016 wordt een verlies voorzien. Deze tekorten kunnen worden gedekt uit de financiële reserves.
De exploitatie Rehoboth wordt niet weergegeven op de begroting, wel op de jaarrekening. Bij het zalencentrum is er verschil tussen commercieel beheer en technisch beheer. De personeelskosten van de koster-beheerder worden verdeeld over kerk en Rehoboth. Het overig bedienend personeel valt onder Rehoboth. In het kader van de scheiding tussen verhuuractiviteiten en kerkelijke activiteiten, btw-belast en niet-btw-belast, wordt een fiscalist in de arm genomen die hierover adviseert.
 
Diaconie
Oud-voorzitter van de diaconie, Erik den D., geeft uitleg bij de begroting die is uitgedeeld. Er is een negatief saldo. Dit wordt aangevuld vanuit de spaarrekening. Een teruggang in kerkgang betekent een teruggang in baten.
Erik doet een oproep om mee te doen met voor hand- en spandiensten of mee te draaien in de diaconie.
 
Bij de rondvraag bedankt Jannie R. de kerkrentmeesters hartelijk voor al het werk dat zij doen.
 
Ds. Carel van der Meij sluit af met het lezen van een Avondlied: Lied 246b.
 
 
terug
 
 
 
 

Vergadering Kerkenraad
datum en tijdstip 17-10-2019 om 19:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 20-10-2019 om 09.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 27-10-2019 om 09.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 03-11-2019 om 09.30 uur
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terug luisteren. meer
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.